Situatie in China nog steeds zorgwekkend

De afgelopen dertig jaar heeft China een grote groei gekend. Daardoor is het land geëvolueerd van een toestand van grote armoede naar een situatie met een gemiddeld inkomen.

Situatie in China nog steeds zorgwekkend

Door deze economische groei, gecombineerd met doeltreffende regeringshervormingen, is de armoede sterk teruggebracht en is de levenskwaliteit verbeterd. Maar er blijven aanzienlijke uitdagingen te overwinnen, want er bestaat een grote ongelijkheid tussen de verschillende delen van het land.

In sommige gebieden vormen mensen met een handicap de meest kwetsbare groep. Ze hebben slechts moeizaam toegang tot de basisgezondheidszorg, revalidatie en onderwijs. Om deze grote groep mensen (83 miljoen volgens de laatste volkstelling) te ondersteunen, heeft de Chinese regering zeer specifieke criteria opgesteld voor de komende vijftien jaar. Revalidatie in de gemeenschap is uitgekozen als de beste methode om deze doelstellingen te bereiken.

In deze context staat Handicap International dus voor grote uitdagingen.

Onze belangrijkste activiteit in China is het opzetten van pilootprojecten, in nauwe samenwerking met de Chinese overheid, in een aantal geselecteerde gebieden in drie provincies van het land: Tibet, Guangxi en Sechuan. Indien deze projecten een succes hebben, zullen ze worden overgenomen in veel andere plattelandsgebieden.

Een andere belangrijke activiteit is de verbetering van de levensomstandigheden van kinderen in instellingen zoals weeshuizen. Naar schatting 90% van deze kinderen heeft een handicap. Daarom ontwikkelen wij in nauwe samenwerking met het ministerie van Burgerzaken speciaal aangepast leermateriaal voor de zorgverleners en een nationaal certificatiesysteem voor deze zorghulp.

Naast deze activiteiten werken we ook samen met de Chinese Vereniging voor de Controle op de Bewapening en Ontwapening om te zoeken naar oplossingen voor de problemen in verband antipersoonsmijnen. We steunen eveneens de Tibetaanse vereniging van Doven, voornamelijk door het ontwikkelen van een Tibetaanse gebarentaal.

In de toekomst zullen we nauwe relaties blijven onderhouden met de Chinese Federatie van Mensen met een Handicap voor de opvolging van onze pilootprojecten en de uitwisseling van ideeën.