HI Update: Investeringen in producenten van clustermunitie

Nederlands verbod op directe investeringen in clustermunitie moet op 1 januari 2013 in werking treden

De Nederlandse minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem, alsmede de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op het verzoek van 14 juni 2012 van het kamerlid El Fassed en van een verzoek van 8 november 2012 van het kamerlid van Ojik een reactie geformuleerd op het rapport Worldwide Investments in Cluster Munitions (juni 2012) en op de Nederlandse investeringen in clustermunitie en de consequenties daarvan voor de ontwikkeling van postconflictgebieden.Het kabinet van Financiën kondigt aan “dat een verbod wordt voorbereid op directe investeringen in clustermunitie. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de motie van de Eerste Kamerleden Haubrich-Gooskens, Vliegenthart, Böhler, Ten Hoeve, Koffeman, Putters en Meurs van 29 maart 2011 en de motie van 13 december 2011 van Tweede Kamerleden Voordewind en Eijsink. Een voorstel voor een nieuw artikel 21a in het Besluit marktmisbruik Wft is in voorbereiding. Dat artikel voorziet in de verplichting voor in Nederland gevestigde partijen die in grote mate actief zijn op de financiële markten om adequate maatregelen te treffen om te vermijden dat zij directe steun verlenen aan (buitenlandse) ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren. Het is de bedoeling dat deze maatregel op 1 januari 2013 in werking treedt.”

In 2009 hadden Van Velzen en Van Dam, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een motie (22 054 nr. 151) ingediend waarin zij verzochten om een verbod op investeringen in clustermunitie. De toenmalige regering legde deze unaniem aangenomen motie echter naast zich neer. Van Dijk c.s. verzochten in 2010 in een motie (22 054 nr. 161) de regering om een verbod op directe investeringen in clustermunitie en om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een verbod op indirecte investeringen in clustermunitie. Deze motie werd aangehouden.

Zie ook

Antwoord van de minister van Financiën

Zie ook

Het rapport van IKV Pax Christi (Nederland) en FairFin (België) “Worldwide investments in cluster munitions: a shared responsibility” en een Nederlandse publicatie van IKV Pax Christi over investeringen door Nederlandse financiële instituten in ondernemingen die produceren in clustermunitie.