Burkina Faso

Taboes, bijgeloof of fatalisme zorgen ervoor dat mensen met een handicap in Burkina Faso verstoten worden. Handicap International verdedigt hun fundamentele rechten en zet kinderen met een handicap weer op weg naar school.

Interventiegebieden

  • Protheses en revalidatiehulp aanbieden
  • Kinderen met een handicap onderwijzen
  • De bevolking beschermen
  • Het associatieve netwerk versterken

Lopende acties

Hoewel Burkina Faso inspanningen levert, staan mensen met een handicap van jongs af aan vaak aan de rand van de maatschappij. Ze hebben geen toegang tot onderwijs of beroepsopleidingen, twee domeinen waar Handicap International op inzet om de levensomstandigheden van die bevolkingsgroep te verbeteren.

Onze organisatie steunt de initiatieven die erop gericht zijn de fundamentele rechten van mensen met een handicap te doen gelden: verzorgd worden, werken, naar school gaan, ... Zo is er ons onderwijsproject dat ervoor zorgt dat kinderen met een handicap kunnen plaatsnemen op de schoolbanken in het basisonderwijs. Om dit project een duurzaam karakter te geven, leidt Handicap International actoren op in het domein handicap en inclusief onderwijs en sensibiliseert ze hen. Handicap International zet zich ook in voor minder agressie ten opzichte van kinderen met een beperking. Hiervoor zetten onze teams activiteiten op die de preventie tegen geweld en seksueel misbruik van kinderen versterken en bieden ze hulp op het vlak van verzorging van slachtoffers (gezondheidswerkers, psychologen).

In 1990 waren de acties van Handicap International de eerste van onze organisatie in West-Afrika. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid bouwde Handicap International een prothesecentrum voor oud-strijders om in een nationaal centrum voor orthopedische apparatuur. Vervolgens hielpen we verschillende andere centra bij hun opbouw.

Vandaag begeleidt onze organisatie de oprichting van een regionaal netwerk voor functionele revalidatie en de integratie hiervan in het nationale gezondheidssysteem. Hiervoor leidt Handicap International zorgkundigen en deskundigen in de functionele revalidatie op. Meer dan 120 verplegers en gezondheidswerkers, revalidatie- en prothesedeskundigen en orthoprothesisten kregen zo al een opleiding.

Situatie in het land

Burkina Faso is een van de armste landen op onze planeet. De meest kwetsbare mensen zijn ongeletterd en lijden enorm onder het gebrek aan zorgverlening en een daling van de koopkracht.

De meest kwetsbare burgers, vooral mensen met een handicap, krijgen praktisch geen medische begeleiding en nemen nauwelijks deel aan het economische en sociale leven. Zij kunnen niet ten volle gebruikmaken van het fundamentele recht op onderwijs, beroepsopleiding, werk of andere fundamentele rechten. Het merendeel van deze mensen wordt op die manier uitgesloten en verkeert in extreme armoede.

85,5% van de mensen met een handicap uit Burkina Faso is niet geschoold en 56,5% van deze mensen is werkloos door het gebrek aan beroepskwalificaties. Het huidige aantal kinderen met een handicap dat geen onderwijs geniet, komt neer op 72,6%.

De enorme bevolkingsgroei in de hoofdstad Ouagadougou, die al meer dan 1,5 miljoen inwoners telt, is eveneens problematisch. Dit zowel op het vlak van vervuiling en veiligheid, alsook op het vlak van transport-, gezondheids- en onderwijsinfrastructuur, die niet zijn niet aangepast aan de noden van personen met een beperking.

Na 27 jaar aan de macht moest Blaise Compaoré na een volksopstand.aftreden in oktober 2014. Een overgangsregering werd voorzien tot aan de volgende presidentiële verkiezingen, gepland in oktober 2015. Deze recente gebeurtenissen hebben de groei van het land afgeremd, die door het Internationaal Monetair Fonds geschat wordt op 5% in 2015, ofwel een vermindering van de verwachtingen met 1 à 2 punten.

Team van Handicap International in Burkina Faso: 40
Aanwezig in Burkina Faso: sinds 1990

Het programma ESSPOIR

ESSPOIR staat voor « Les Enfants malnutris du Sahel sont Stimulés, Protégés, Orientés et Intégrés dans leur communauté devenue plus Résiliente ». en wil zeggen dat kinderen uit de Sahel regio gestimuleerd, beschermd en eens meer weerbaarder, terug geeïntegreerd zullen worden in hun gemeenschap.

Ondervoeding is een voortdurend probleem in de Sahel Regio, wat de gezondheidssystemen in de regio onder een zware druk zet. Het tekort aan essentiële mineralen en vitaminen kunnen lange termijn gevolgen hebben voor het individu. Sociale isolatie als gevolg van ondervoeding is een bijkomend element dat de socio-economische systemen onder druk zet.

De bijstand die zal gegeven worden via het project ESSPOIR is ontworpen op zulk een manier dat mechanismen van bescherming en preventie zullen worden ingezet om te beantwoorden aan de specifieke noden van ondervoede kinderen en de meest kwetsbare gezinnen.
Het programma draagt bij tot het voorkomen van alle vormen van handicaps bij extra kwetsbare kinderen en zal ook via een psychosociale aanpak de integriteit van gemeenschappen beschermen.
De activiteiten die zullen plaats vinden zijn vooral vroege stimulatie therapie en psychosociale ondersteuning voor alle opgevolgde kinderen, emotioneel herstel is net zo belangrijk als herstel van voedingswaardes.

Verder versterkt het programma ook de capaciteiten van de bestaande gezondheidsinstellingen en zal ook er ook een regionale uitwisseling plaatsvinden om van elkaar te leren.

Met de Steun van de Belgische overheid loopt het project van september 2015 tot en met maart 2018 in Mali, Burkina Faso en Niger.

met de steun van de belgische ontwikkelingssamenwerking