Goto main content

Verklaring inzake gegevensbescherming

Handicap International is een onafhankelijke en onpartijdige internationale solidariteitsorganisatie. Ze zet zich al veertig jaar in voor mensen in een kwetsbare situatie, vooral mensen met een handicap.

Handicap International België verbindt zich ertoe de fundamentele rechten te respecteren. Om deze reden hecht ze het grootste belang aan de bescherming van persoonsgegevens. 

De organisatie streeft er daarom naar om dienstverleners te kiezen die zich houden aan dezelfde vertrouwelijkheidsregels. 

Het beleid is van toepassing op de bij punt 3 hieronder genoemde betrokken personen. 

De gegevens worden direct bij deze personen verzameld door Handicap International België, of indirect, als het gaat op openbare informatie of informatie verstrekt door uw werkgever.

Door op de website te surfen, documentatieaanvragen in te vullen, donateur te worden, u in te schrijven voor informatiesessies, een sportevenement of een ander evenement, een crowdfundingpagina aan te maken of te reageren op een advertentie, kan u gevraagd worden om ons persoonlijke informatie door te geven. Sommige gegevens zijn verplicht en zijn aangeduid met een asterisk. Sommige gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw acties op de website (voor meer informatie hierover, zie het cookiebeleid). 

Handicap International België verbindt zich ertoe om de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, inzake de bescherming van persoonsgegevens te respecteren, en in het bijzonder de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.  

Verwerkingsdoeleinden

De gegevens die Handicap International België verzamelt, worden voornamelijk gebruikt voor volgende doeleinden: 


Voor het werving van de fondsen die nodig zijn voor de uitvoering van de acties: 

 • Het beheer van de relatie met potentiële donateurs door externe communicatie- en marketingacties 
 • Het beheer van uw schenking of legaat 
 • De uitgave van uw fiscaal attest
 • De publicatie van foto's als bedanking voor schenkingen 
 • Het beheer van de relatie met organisatoren van fondsenwerving

 
Voor de communicatie over de acties: 

 • Het versturen van informatie over de programma's en oproepen voor donaties
 • De organisatie van evenementen met betrekking tot onze programma's 

 
Voor vrijwilligersactiviteiten:  

 • De verwerking van kandidaturen
 • Het beheer van de relatie met de vrijwilligers
 • Het versturen van informatie over de activiteiten van Handicap International België
 • Het inschrijven voor evenementen waaraan de vrijwilligers deelnemen
 • De publicatie van uitgevoerde activiteiten voor leden, partners en het grote publiek 

 
Voor sensibiliseringsacties met betrekking tot inclusie:  

 • Het beheer van partnerschappen in scholen en universiteiten
 • Het organiseren van evenementen en conferenties, webinars
 • Het verzamelen van getuigenissen

 
Voor het beheer van partnerschappen:  

 • Het beheer van relaties met werknemers van partnerorganisaties of partnerbedrijven
 • De externe communicatie betreffende de partnerschappen

 
Voor de kandidaten voor een job of een stage

 • Het verwerken van uw kandidatuur voor een job of een stage


Voor de bezoekers van de website

 • De statistieken over en meting van het verkeer op de website
 • De verwerking van verzoeken die via de formulieren op de website verzonden zijn
 • De uitgevoerde werken om de veiligheid van de website te garanderen

Bewaartermijn

De gegevens worden zo lang bewaard als strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken, rekening houdend met de wettelijke en organisatorische regels die van toepassing zijn op de organisatie.

Voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking kunt u de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren op het volgende e-mailadres: [email protected]  
 

Betrokken personen

De betrokken personen zijn:  

Verwerkingsdoeleinden 

Betrokken personen (voorbeelden) 

Fondsenwerving

 • Donateurs 
 • Derden die deelnemen aan fondsenwervingen die indirect door Handicap International België georganiseerd worden
 • Testatoren
 • Erfgenamen, rechthebbenden 
 • Mecenassen

Communicatie over de acties

 • Potentiële donateurs 
 • Mensen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Handicap International België 
 • Partners

Vrijwilligersactiviteiten

 • Vrijwilligers
 • Kandidaten voor vrijwilligersfuncties

Sensibiliseringsacties met betrekking tot inclusie

 • Personeel van partnerscholen en partneruniversiteiten
 • Leerlingen en studenten  

Beheer van partnerschappen

 • Werknemers van partners
 • Partners

Verwerking van kandidaturen

 • Kandidaten voor een job of stage

Administratie van de website

 • Bezoekers van de website  


 

Persoonsgegevens

Wij verzamelen voornamelijk volgende gegevens: 

Verwerkingsdoeleinden

Voorbeeld van een gegevenscategorie 

Fondsenwerving

 • Identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, voornaam, e-mailadres, adres) 
 • Bank- en financiële gegevens (bijvoorbeeld RIB-attest) 
 • Gegevens met betrekking tot persoonlijke eigenschappen (bijvoorbeeld redenen voor de schenking) 

Communicatie over de acties

 • Identificatiegegevens
 • Gegevens over de ondersteunde programma's

Vrijwilligersactiviteiten

 • Identificatiegegevens  
 • Professionele gegevens
 • Vaardigheden

Sensibiliseringsacties met betrekking tot inclusie

 • Identificatiegegevens
 • Opslaan van afbeeldingen 

Beheer van partnerschappen 

 • Identificatiegegevens
 • Gegevens over uw beroep

Verwerking van kandidaturen

 • Identificatiegegevens 
 • Gegevens over uw ervaring en opleiding
 • Persoonlijke eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd)
 • Interesses, hobby's, enzovoort 

Administratie van de website

De gegevensbeheerder

De op deze site verzamelde gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Handicap International vzw, Gewijde-Boomstraat 44 bus 1 - 1050 Brussel. Ondernemingsnummer: BE0432 235 661.

Voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
[email protected]  


Handicap International vzw 
Data Protection Officer 
Gewijde-Boomstraat 44, bus 1 
1050 Brussel

 
Telefoon: + 32 (0) 2 280 16 01

 

Wie ontvangt uw gegevens?

Uw gegevens worden intern behandeld door de betrokken departementen of door de externe dienstverleners en onderaannemers.

De verwerking wordt uitgevoerd conform de geldende regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens en is noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Overdrachten buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden in principe verwerkt binnen de Europese Unie.

In het geval van overdrachten buiten de Europese Unie, implementeert Handicap International België de noodzakelijke wettelijke garanties (bijvoorbeeld contractuele garantie), om de veiligheid van de verwerking te garanderen. 
 

Grondslag

Handicap International verwerkt uw persoonsgegevens omdat  

 • U hiervoor uw toestemming hebt gegeven 
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract gesloten met Handicap International België of voor precontractuele maatregelen,
 • Handicap International op grond van wettelijke en reglementaire verplichtingen genoodzaakt is om de verwerking uit te voeren (bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen met betrekking tot cookiebeheer),
 • De verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van de organisatie (bijvoorbeeld de externe communicatie en sensibiliseringsacties met betrekking tot inclusie).

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. 
 
Handicap International hecht belang aan het respecteren van de rechten van het kind en waakt er dus over dat de goede praktijken op het gebied van toestemming worden nageleefd. 
 
Daarom wordt, wat betreft de toestemming van minderjarigen, het volgende gevraagd:  

 • Voor minderjarigen jonger dan 13 jaar: de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind
 • Voor minderjarigen van 13 jaar en ouder: de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger en van de minderjarige. 

Uw rechten

Conform de bepalingen in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, beschikt u over een recht op inzage, op rectificatie, van bezwaar (inclusief tegen het versturen van communicatie via de post), op beperking van verwerking, op overdraagbaarheid van de gegevens en op gegevenswissing. 


Met het recht op inzage kunt u nagaan of bepaalde categorieën van gegevens al dan niet verwerkt worden en een kopie van deze gegevens vragen, in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden. 

U moet ons een kopie van uw identiteitsbewijs bezorgen om uw recht op inzage uit te voeren.

Met het recht op rectificatie kunt u rectificatie verkrijgen van al de onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. 

Met het recht van bezwaar kunt u bezwaar indienen tegen bepaalde verwerkingen. 

In sommige wettelijk vooraf bepaalde gevallen, kunt u een beperking van de verwerking aanvragen.  

U kunt eisen, op voorwaarde dat de wettelijke en reglementaire bepalingen gerespecteerd worden, om uw persoonsgegevens te wissen.

Tot slot is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken om de overdraagbaarheid van uw gegevens.

Bepaalde gegevens moeten verplicht worden verstrekt om reglementaire of contractuele redenen, anders is het niet mogelijk om de beoogde actie uit te voeren (bijvoorbeeld bij een donatie, een conclusie van een contract voor partnerschap of legaten). Het verplichte karakter van deze gegevens wordt aangegeven op de betreffende formulieren. 

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Eerder uitgevoerde verwerkingen blijven echter rechtmatig. 
 
Om uw rechten uit te voeren, kunt u contact opnemen met: 

Handicap International 
Data Protection Officer 
Gewijde-Boomstraat 44, bus 1 
1050 Brussel
Telefoon: (+32) 02 280 16 01 
E-mail: [email protected]  

 
Als u problemen ondervindt met het beheer van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 

 

Veiligheidsmaatregelen

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, neemt Handicap International België alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen en in het bijzonder te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. In overeenstemming met de reglementering, verbinden de onderaannemers zich ertoe om organisatorische en technische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.