Go to main content

Aandachtspunten en literatuur

 

Aandachtspunten voor een reflectie over “Coaching van overlevenden van clustermunitie en pleitbezorging vanuit sterktes”

  1. De vier bestaansdimensies van het leven:

-      de fysische dimensie, (Umwelt):

-      de sociale dimensie (Mitwelt)

-      de psychische dimensie (Eigenwelt)

-      de essentiële dimensie (spirituele – Überwelt – dit omvat soms zowel 1, 2 als 3)

  1. De paradoxen, dichotomieën, kansen van het leven
  2. Kenmerken van het levensverhaal
  3. De vraag naar de zin van het leven
  4. Trauma en verlies
  5. Gevoelens
  6. Coping-strategieën, sterktes en veerkracht
  7. Interactie tussen overlevende en coach

Literatuurlijst voor “Coaching van overlevenden van clustermunitie en pleitbezorging vanuit sterktes”

Comte Sponville:

(1997) Kleine verhandeling over de grote deugden, Amsterdam, Atlas.

- Dankbaarheid (163-171)

- Humor (261-273).

- Moed (29-75)

Chödrön, Pema:

(2011) Als je wereld instort. Adviezen voor in moeilijke tijden.

Utrecht, Kosmos.

- Op intieme voet met angst.

- Dit ene moment is je beste leermeester.

- Ontspan je bij wat is.

- Hopeloosheid en dood.

- Acht wereldse dharma’s.

(2001) Waar je bang voor bent. Moed en mededogen in moeilijke

tijden.  Utrecht, Servire.

- Kracht (95-100)

Deurzen (van), Emmy:

- (2009)Psychotherapy and the quest for Happiness, London, Sage.

Predictable Difficulties: Everyday Challenges (84-104)

Life Crisis: Triumph over trauma (105-125).

-(2008) Counseling in existential wellbeing, European Leopardproject. London, KU Leuven e.a.

-Human Nature. Paradox Plantation.

-Development through the life-cycle: normal, distressing and disabling.    

-Development stage theories.

-Safety Treehouse.

-Anxiety and other emotions.

-Grief and Loss.

-A well lived life.

-Closeness: children, parents, partners.

-Conflict. (10 hoofdstukken)

Eneman, Marc & Vanhee, Lieve:

(2012) Verlies, herstel en het lijden onder schizofrenie. Manuscript. Cursus: “Counseling en coaching in existentieel welzijn, KU Leuven, 2012 (EW).

Frankl, Viktor:

(1997, 1978) De zin van het bestaan. Rotterdam, Ad Donker. 

          - Beginselen van de logotherapie (121-163). 

Güggenbühl-Craig, Adolf:

(1989) Macht als gevaar in gezondheidszorg en welzijnswerk.

Rotterdam, Lemniscaat.

- Misbruik van het zoeken naar zin (68-72)

- De machtige arts en de kinderlijke patiënt (73-76)

- Het archetype ‘genezer-zieke’ en macht (77-80)

- De schaduw en het kwaad (97-108)

Hawley, Jack:

(1993)Spiritualiteit en management. Een andere visie op leidinggeven. Deventer, Ankh-Hermes.

- Leven volgens de innerlijke waarheid (145-156)

- Dharma: het juiste handelen (157-165).

- Ontwikkeling van het nieuwe karakter (166-177)

Kongs, G. & Sabbe, B.:

(2004) Na de dood. Over rouw en rouwprocessen. Uit: Menten & Van Orshoven (red). “Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding. Handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis.” Acco, Leuven.

Leijssen,  Mia:

- (2012) Liefde als noodzakelijke conditie in groei en heling. EW

- (2012) Het opstellen van een levenslijn. Manuscript. EW

- (2012) Talenten kaarten. Een heel vrije vertaling en sterke aanpassing door Mia Leijssen van: “Strength Cards”. EW Afgehaald op de website: http://www.uk.sagepub.com/wardreuter/study/intro.htm

-(2012) Dimensies van menselijk bestaan. Gewijzigde en

aangevulde versie (2001) van Hoofdstuk 2 uit “Tijd voor de ziel”, EW.

-(2011) Basishoudingen in tijden van evidence-based

behandelingen. Keynote Lezing op congres Kindertherapie met als “Timmeren aan de weg”, Leuven Campus Gasthuisberg, 22-23 september 2011.

-(2011) Existentieel trauma. Manuscript. EW

-(2010) Het existentiële gedachtegoed in counseling en coaching.

Aangepaste seminarietekst KU Leuven. Manuscript. EW 2012.

-(2009) Psychotherapie op zielsniveau. Lezing. Manuscript. EW

-(2008) Psychologische begeleiding en Psychotherapie, verwant

 maar toch onderscheiden, manuscript. EW

-(2007) Tijd voor de ziel. Lannoo, Tielt.

-(2005) Gids beroepsethiek. Leuven, Acco.

Deskundigheid.

Emoties in therapie.

           Liefde

Integriteit.

Verantwoordelijkheid.

-(2004) Wijsheid. Inleiding op het boek Wijsheid in

          gesprekstherapie.  Universitaire Pers, Leuven.

-(2004)Zingeving en zingevingproblemen vanuit psychologisch

perspectief. In: “Wetenschappelijk denken: een laboratorium voor morgen? Lessen voor de eenentwintigste eeuw.” (241-268) Leuven, Universitaire Pers. 

-(2003) Noodzakelijke bagage voor hedendaagse counseling.

Lezing gepubliceerd in “Facultatief”, 31 (1), 2-11).

-(2000) Het ethos van de hulpverlener. Uit: Graste, J & D. Bauduin.

“Waardenvol werk. Ethiek in de geestelijke gezondheidszorg.” Assen. Van Gorcum.

Praag (van), H.M.:

(2010) Zinverlies: een verwaarloosd onderwerp in de psychiatrie. In: Tijdschrift voor Psychiatrie 52, 10.

Renders, Kurt:

The Existential Juke-Box, Top 5 van Kurt Renders: Liefdjesteksten en commentaar. EW 2012.

Renders, Kurt & Mick Cooper:

(2008) De pijn van het zijn: confrontatie met existentiële dilemma’s in cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. Manuscript. Gewijzigde versie is gepubliceerd in “Handboek Gesprekstherapie”. EW

Renders, Kurt & van Hooren, Siebrecht:

(2010). Existentieel 3-Dimensioneel: over onze verhouding met existentiële thema’s. Bewerking van de workshop gehouden op het binationale congres Psychotherapie te Antwerpen, november 2008. EW

          Existentiële kubus

Seligman, Martin:

(2002) Gelukkig zijn kun je leren. (Utrecht, Bruna)

- Gelukkig zijn in het heden (117-135)

- Uw karakteristieke competenties (149-175)

Seligman, Martin & Peterson, Christopher:

(2004) Character Strengths and Virtues. Oxford, University Press.

- Classificatie van 24 karaktersterktes in 6 deugden (29-30)

- Karaktersterktes getoetst aan 10 criteria (16-28).

Schultz, Duane,

(1977) Groeipsychologie. Haarlem, De Toorts.

                   - De zelfoverstijgende persoon: het model van Frankl

Thich Nhat Hanh:

(2004) Leren over liefde, Utrecht/Antwerpen, Servire.

- De vier onmetelijke vermogens van de geest (7-15)

- Mediteren op liefde (16-23)

- Van jezelf houden (24-33)

Van de Veire, Chris:

-(2009) Blijven werken met elan. Fragment uit lezing:  “(Zelf)zorg voor de zorgverlener.” EW

-(2012) Mijn biotoop. EW.

-(2012)Van macht naar kracht. EW.

Van Haegenborgh, Margot:

(2011) Liefde als factor van existentieel welzijn, Verkenning van literatuur en pilootstudie. Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Psychologie. Promotor Prof. Dr. Mia Leijssen, Copromotor: Dr. Jessie Dezutter.

Vanhee, Lieve:

(2007) Veerkracht, armoede, ontwikkeling en opvoeding (19-40). Uit: “Weerbaar en broos: mensen in armoede over ouderschap. Een verkennende kwalitatieve studie in psychologisch perspectief.” Promotor: Prof. Dr. Jozef Corveleyn. Centrum voor Psychoanalyse en Psychodynamische Psychologie. KU Leuven. Proefschrift aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Psychologische Wetenschappen

Van Herreweghe, Steve:

(2003) Het holistisch paradigma: liefde als bron en leidraad, Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 33e jaargang, nr. 4 december 2003, 226-233.

Verthriest, Gerke:

(2011) Impressies bij veerkracht. Manuscript. EW
Walsh, Roger:

(2000) Het wezen van spiritualiteit. Amsterdam, Wereldbibliotheek.

Ward, Colin C. & Reuter, Teri:

(2010) Strength-centered Counseling. Integrating postmodern approaches and skills with practice. Los Angeles, Sage.

Westerhof, Gerben & Bohlmeijer, Ernst:

(2010) Psychologie van de levenskunst. Boom. …

- Inleiding

- Levensverhalen

- Geestelijke gezondheidsbevordering

Wollants, G., Missiaen, C. & Leys, C.:

(2006) Ervaringsgerichte begeleiding van A tot Z. Turnhout, FMS.

Hoe zien we een begeleider?

Aanvaarding

Confrontatie

Empathie

Existentiële eenzaamheid

Intuïtie

Helen

Kracht en kwetsbaarheid

Liefde

Mede-Mee

Verwondering

Zegers, Hein:

(2010) Wat maakt u gelukkig? Triangulatie van positieve psychologische studies en een wereldwijde kwalitatieve studie. Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in de Psychologie door Hein Zegers. Promotor: Prof. Dr. Mia Leijssen.