Goto main content

Handvest

Handicap International verdedigt een aantal ethische principes, die de menselijke waardigheid centraal stellen.

Menselijkheid

Handicap International streeft ernaar om alle mensen met een handicap te laten deelnemen aan elke dimensie van het sociale leven. De organisatie pleit voor een globale aanpak en haar acties zijn erop gericht zowel de specifieke behoeftes van mensen met een handicap in te vullen als hun levensomstandigheden te verbeteren. Onze medewerkers gaan respectvol met onze doelgroep om en trachten steeds hun overtuigingen en cultuur zo goed als mogelijk te begrijpen en een vertrouwensband met hen op te bouwen. Handicap International is ervan overtuigd dat de interculturele context waarin ze zich begeeft haar acties verrijkt.

Solidariteit

Handicap International werkt vooral in contexten waarin mensen extreem kwetsbaar zijn: socio-economische of politieke instabiliteit, gewapende conflicten, natuurrampen of door de mens veroorzaakte catastrofes. Mensen met een handicap zijn vaak de eersten die worden getroffen door de breuk met traditionele vormen van solidariteit die dergelijke situaties met zich brengen. Handicap International steunt elk initiatief dat die solidariteit kan versterken. Vanuit haar expertise pakt de organisatie de oorzaken van handicaps aan en maakt ze essentiële diensten toegankelijk. Op vlak van urgenties, algemene gezondheidszorg, revalidatie, sociale en economische ontwikkeling, steun aan het maatschappelijke middenveld enzovoort.

Onpartijdigheid en rechtvaardigheid

Handicap International verdedigt het idee van gelijke kansen en engageert zich om waar nodig hulp te bieden, in overeenstemming met de vastgestelde noden. De organisatie werkt samen met en voor mensen met een handicap en vergroot hun zelfstandigheid, zodat ze zelf voor hun rechten kunnen opkomen.

Autonomie

Handicap International is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie en neemt strikt afstand van alle politieke overwegingen. Elke poging door derden om haar positie te misbruiken vecht ze aan. Verder bepaalt Handicap International zelfstandig waar en met wie ze samenwerkt en via welke fondsen ze haar acties verwezenlijkt.

Engagement

Bij het uitvoeren van haar acties engageert Handicap International zich om niet te schaden, niets te verzuimen en discriminatie een halt toe te roepen. De verdediging van de humanitaire ruimte en het humanitair recht, het pleidooi voor de rechten van mensen met een handicap en de strijd tegen wapens met onaanvaardbare humanitaire gevolgen zijn belangrijke drijfveren van onze federale werking. Handicap International treedt eveneens naar buiten om ontoelaatbare gebeurtenissen waarvan ze getuige is aan te kaarten.

Al onze medewerkers voegen zich naar de missie en interventieprincipes die door de Federatie Handicap International zijn aangenomen. De organisatie ontwikkelt relevante, concrete en doeltreffende en vernieuwende acties die zijn aangepast aan de context op het terrein. Handicap International houdt rekening met veiligheidsrichtlijnen en legt de nodige voorzichtigheid aan de dag om haar personeel, partners en de bevolking die ze steunt niet in gevaar te brengen.

Door hun instemming met dit Handvest verbinden de leden en het personeel van de Federatie Handicap International zich ertoe dat zij de hier verkondigde waarden zullen respecteren en uitdragen.