Goto main content

HI verdedigt rechten van personen met een handicap op COP 28

Preventie

De klimaatconferentie vindt van 30 november tot 12 december plaats in Dubai. HI vormt er de stem van de gemeenschappen en individuen die het meest getroffen worden door klimaatverandering.

Een medewerker van Handicap International staat tussen puin.

Na de doortocht van de tyfoon Rai door het midden van de Filippijnen stuurde HI twee noodhulpteams naar twee van de zwaarst getroffen gebieden: Bohol en Surigao. Melanie Ruiz, HI's landenmanager, staat midden tussen de verwoestingen in de stad Surigao, waar ze een van HI's evaluatieteams leidt. | © K. Tolentino / HI

In een context van wereldwijde temperaturen die ongekende hoogtes bereiken en een CO²-uitstoot die nooit eerder gezien was, komt de wereld opnieuw samen om naar oplossingen te zoeken. Vooral landen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering krijgen het hardst te verduren: overstromingen in Bangladesh, tyfoons in de Filipijnen, cyclonen in Madagaskar. De lokale bevolking wordt keer op keer zwaar getroffen. Klimaatverandering verergert de humanitaire noden, vergroot de ongelijkheidskloof en bedreigt situaties van vrede en vooruitgang. De gevolgen ervan schenden ook tal van mensenrechten, zoals het recht op leven, gezondheid en levensonderhoud.

Rechten die vooral bedreigt worden bij mensen met een handicap, die in veel situaties nu al moeilijkheden hebben om van hun rechten te genieten vanwege de sociale uitsluiting en discriminatie waarmee ze regelmatig geconfronteerd worden. Klimaatverandering verergert deze reeds bestaande kwetsbaarheden, vooral in de meest kwetsbare landen waar het aanpassingsvermogen laag is en handicaps nog steeds sterk worden gestigmatiseerd. Voor mensen die niet alleen op basis van hun handicap, maar daarnaast ook op basis van geslacht of leeftijd gediscrimineerd worden is het zelfs nog moeilijker.

Meer aandacht voor personen met een handicap

Hoewel mensen met een handicap meer dan 15% van de wereldbevolking uitmaken, worden de gevolgen van klimaatverandering op personen met een handicap nog steeds onderbelicht en wordt er onvoldoende rekening mee gehouden in de besluitvorming. COP 28 is dan ook dé gelegenheid om deze kwesties onder de aandacht te brengen, zodat klimaatmaatregelen niemand in de steek laten. Handicap International is verheugd dat sociale inclusie één van de vier transversale thema's van de conferentie van dit jaar is, en dringt er bij de lidstaten op volgende dringende, eerlijke en inclusieve maatregelen te nemen om met name de klimaatverandering aan te pakken:

  • De volledige en effectieve deelname van mensen met een handicap in al hun diversiteit en hun vertegenwoordigende organisaties aan klimaatbeleid op verschillende niveaus bevorderen, waaronder het beleid, afspraken en maatregelen die verband houden met de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs;
  • Concrete maatregelen opnemen om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap en hun rechten worden opgenomen in nationale beleidsmaatregelen en plannen met betrekking tot de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering;
  •  Een op mensenrechten gebaseerde aanpak goedkeuren die de bescherming en veiligheid van mensen met een handicap in het licht van de klimaatverandering waarborgt, in overeenstemming met de verplichtingen van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;
  • Zorgen voor inclusieve, rechtvaardige en gedecentraliseerde toegang tot klimaatfinanciering, inclusief verlies- en schadefinanciering voor lage- en middelinkomenslanden, ook in kwetsbare contexten. Directe toegangsregelingen opnemen voor lokale actoren en organisaties die gemarginaliseerde en kwetsbare groepen vertegenwoordigen, en investeringen in vroegtijdige actie op basis van voorspellingen versterken om toekomstig verlies en schade te voorkomen;
  • De beginselen van inclusie en toegankelijkheid in werkprogramma's verankeren voor een rechtvaardige ecologische overgang, om hindernissen weg te nemen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd bij de toegang tot diensten en economische kansen, en om structurele ongelijkheden te verminderen;
  • Het bevorderen en ondersteunen van onderzoek rond de interacties tussen klimaat en handicaps, om zo het beleid te informeren.

De acties van Handicap International

Al meer dan twintig jaar voert HI projecten uit voor risicobeperking bij rampen in veel landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, met speciale aandacht voor groepen die het meeste risico lopen, waaronder mensen met een handicap.

  •  Door rechtstreeks samen te werken met gemeenschappen om hun capaciteit op te bouwen om risico's te verminderen, zich voor te bereiden op extreme weersomstandigheden, te anticiperen op de gevolgen en zich op lange termijn aan te passen;
  •  Het bieden van technische ondersteuning aan beleidsmakers en belanghebbenden die betrokken zijn bij rampenrisicobeheer en aanpassing aan klimaatverandering op verschillende niveaus om ervoor te zorgen dat hun beleid en praktijken meer rekening houden met risicogroepen en -individuen;
  •  Door de stem van de meest kwetsbare gemeenschappen en groepen in de frontlinie van de klimaatnoodsituatie te laten horen in verschillende overlegfora en besluitvormingsprocessen die verband houden met klimaatmaatregelen.

Daarnaast integreren de teams van HI klimaatkwesties en -risico's in tal van interventiesectoren, zoals economische inclusie en gezondheid. Tot slot heeft HI een institutioneel milieubeleid aangenomen om de ecologische voetafdruk van haar acties te verkleinen en bij te dragen aan wereldwijde inspanningen om emissies te verminderen.

 

Wat is een COP?

De COP's zijn jaarlijkse bijeenkomsten die sinds 1995 worden georganiseerd en waar de internationale gemeenschap bijeenkomt om de vooruitgang in de strijd tegen de opwarming van de aarde te beoordelen en om bij consensus nieuwe afspraken te maken. Naast regeringsdelegaties brengen de COP's ook een groot aantal andere spelers uit het maatschappelijk middenveld, de privésector, de onderzoekswereld, de media, enz. samen om de discussies vooruit te helpen en verslag uit te brengen over de belangrijkste feiten. Een van de belangrijkste COP's was COP21 in 2015, waar het Akkoord van Parijs werd aangenomen met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 - 2°C boven het pre-industriële niveau.

Voor deze COP28 zijn drie belangrijke kwesties:

- Acht jaar na de goedkeuring van het Akkoord van Parijs biedt COP 28 de gelegenheid om een eerste wereldwijde inventaris op te maken van de uitvoering ervan, de geboekte collectieve vooruitgang te beoordelen en hiaten en kansen voor het bereiken van de langetermijndoelstellingen te identificeren;

- De landen die dit akkoord ondertekend hebben moeten ook de onderhandelingen over de geleidelijke stopzetting van het gebruik van fossiele brandstoffen voortzetten en daarbij zorgen voor een overgang die eerlijk, inclusief en rechtvaardig is en kansen schept;

- Tot slot is tijdens COP 27 in Sharm El-Sheikh in 2022 een historisch besluit genomen over de oprichting van een fonds voor "verlies en schade", dat financiële steun moet bieden aan de meest kwetsbare landen om het hoofd te bieden aan de onomkeerbare schade die door de klimaatverandering wordt veroorzaakt. COP 28 moet de gelegenheid bieden om de inspanningen voort te zetten om het fonds in de praktijk operationeel te maken, zodat het geen dode letter blijft.

Gepubliceerd op: 6 december 2023

Meer over dit onderwerp

Personen met een handicap hebben vier keer meer kans om te sterven bij een klimaatramp
© Parany.photo / HI
Preventie

Personen met een handicap hebben vier keer meer kans om te sterven bij een klimaatramp

Cyclonen, overstromingen, droogte... Klimaatverandering heeft nóg grotere impact op de levens van personen met een handicap.

Een jaar na de doortocht van orkaan Ian, blijft Handicap International Cubaanse bevolking ondersteunen
© T. Medina / CARE-HI
Noodhulp Preventie

Een jaar na de doortocht van orkaan Ian, blijft Handicap International Cubaanse bevolking ondersteunen

In september 2022 werd Cuba getroffen door de orkaan Ian. Handicap International ontplooide een noodhulpoperatie en werkt verder op lange termijn.

Aicha, Hoda en Ibtisam helpen mensen in de meest kwetsbare situaties in Libanon
© Fine Line Agency- H.I.
Preventie

Aicha, Hoda en Ibtisam helpen mensen in de meest kwetsbare situaties in Libanon

Aicha, Hoda en Ibtisam zijn drie van de twaalf vertegenwoordigers van de gebruikersgroep in het revalidatiecentrum Mousawat in Centraal Beqaa - Libanon. Zij leggen uit hoe hun dagelijkse activiteiten een verschil maken voor henzelf en hoe zij zich gesterkt voelen om steun te verlenen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de vluchtelingenkampen.