Goto main content

VN denken eindelijk aan mensen met een handicap

Mensenrechten

De nieuwe ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor de komende 15 jaar betekenen een overwinning voor alle mensen met een handicap: hun stem wordt eindelijk gehoord in het ontwikkelingsprogramma van de VN om het leven van mensen te verbeteren en de planeet te beschermen.

Een meisje met witte hoofddoek en paars kleed zit op een speciale stoel aan een schoolbank

De nieuwe ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor de komende 15 jaar betekenen een overwinning voor alle mensen met een handicap: hun stem wordt eindelijk gehoord in het ontwikkelingsprogramma van de VN om het leven van mensen te verbeteren en de planeet te beschermen.

De VN-Millenniumdoelstellingen 2000-2015, die bijna op hun einde lopen, hielden geen rekening met personen met een handicap. Nochtans vertegenwoordigen mensen met een handicap 15% van de wereldbevolking, goed voor meer dan een miljard personen. Van alle mensen met een handicap leeft bovendien 80% in armoede. Dat het ontwikkelingsbeleid tot dusver geen aandacht hieraan besteedde, betekende een enorme rem op de ontwikkeling.

Maar de situatie wordt nu gelukkig rechtgezet: tijdens de algemene vergadering van 25 tot 27 september 2015 bevestigen de leiders bij de VN hun engagement voor een mondiaal ontwikkelingsprogramma voor de volgende 15 jaar, samengevat in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s). Hoofdzakelijk in de volgende vier domeinen wordt in het vervolg wel rekening gehouden met personen met een handicap: onderwijs, de strijd tegen ongelijkheid, de toegang tot werkgelegenheid en stadsplanning.

Historische stap

Handicap International verwelkomt deze historische wending, die een onmisbaar internationaal instrument oplevert in de strijd tegen de ongelijkheid en discriminatie, waarmee personen met een handicap dagelijks geconfronteerd worden.

Landen die een ontwikkelingsprogramma willen invoeren of financieren, zullen zich er voortaan van moeten vergewissen dat hun programma beantwoordt aan de noden van personen met een handicap. Mensen met een beperking zullen worden geraadpleegd door de overheden die ontwikkelingsprogramma’s invoeren, omdat ze zelf het beste geplaatst zijn om hun noden te definiëren.

Via de verenigingen die hen vertegenwoordigen hebben personen met een handicap sterk bijgedragen tot de concrete bepalingen van het mondiale ontwikkelingsprogramma voor de komende vijftien jaar. Tijdens de drie jaar dat de onderhandelingen hebben geduurd, hebben zij samen met Handicap International en andere partners hun stem, analyses en eisen laten horen.

Veranderingen voelbaar in dagelijkse leven

De nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen bepalen dat het domein onderwijs en opleiding voor iedereen toegankelijk moet worden, “met inbegrip van personen met een handicap”. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat elk scholenbouwprogramma aangepaste infrastructuur moet voorzien om de toegang voor personen met een handicap te verzekeren.

Er komt eveneens een einde aan stadsplanning die geen rekening houdt met de toegankelijkheid voor personen met een handicap en een werkgelegenheidsbeleid dat er niet voor zorgt dat ook mensen met een beperking hun plaats vinden op de arbeidsmarkt.

Handicap International stelt expertise ten dienst

Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen erkent en integreert de internationale gemeenschap de boodschappen die door Handicap International al ruim 30 jaar worden uitgedragen en die aandacht vragen voor mensen met een handicap.

Handicap International leidt al vele jaren programma’s die erop gericht zijn personen met een handicap beter te integreren in de samenleving in ontwikkelingslanden. Zo zetten onze teams zich in voor de integratie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt, opleiding van gezondheidspersoneel en aangepast schoolmateriaal voor studenten met een handicap (bv. brailleteksten voor slechtzienden of blinden, een doventolk voor slechthorenden en hellende vlakken bij opstapjes).

In het licht van deze expertise wil Handicap International zich dan ook ten dienste stellen van de internationale organisaties en van de staten bij het bepalen van een ontwikkelingsbeleid. Onze organisatie wil hen bijstaan een dienstverlening in te voeren die beantwoordt aan de noden van personen met een handicap.

Meer over dit onderwerp

Naar een einde van bombardementen op dichtbevolkte gebieden
© HI
Mensenrechten Mijnen en andere wapens Preventie

Naar een einde van bombardementen op dichtbevolkte gebieden

Tijdens een conferentie in Oslo kwamen verschillende landen bijeen om de uitvoering van de politieke verklaring tegen het bombarderen en beschieten van steden te bespreken en op te volgen.

Oproep tot het stoppen van geweld
© Xavier Bourgois / HI
Mensenrechten Noodhulp

Oproep tot het stoppen van geweld

In het zicht van een dreigende Israëlische inval in de Gazastrook roepen 12 internationale ngo's op tot een einde van het gewapend geweld zodat een nooitgeziene humanitaire crisis wordt vermeden.

 'In de eerste plaats zijn het de Oekraïense burgers zijn die de gevolgen zullen dragen'
© R.Crews
Mensenrechten Mijnen en andere wapens

'In de eerste plaats zijn het de Oekraïense burgers zijn die de gevolgen zullen dragen'

Na een eerste lading te hebben geleverd in juli, zal de VS deze maand opnieuw clustermunitie overdragen aan Oekraïne. Deze bommen zijn door de Conventie van Oslo echter verboden.