Financiële transparantie

Handicap International rekent op een solide financiële basis om de continuïteit van de projecten en de werking van de organisatie te verzekeren.

De financiële middelen zijn afkomstig van verschillende bronnen: privégiften en fondsen van (internationale en nationale) overheden, publieke instellingen en private stichtingen. Handicap International ziet erop toe dat een maximum aan inkomsten rechtstreeks vloeit naar de projecten op het terrein. Handicap International schenkt veel aandacht aan het goede beheer van de fondsen die haar ter beschikking worden gesteld.

Alle rekeningen van de organisatie worden gecontroleerd door Pragmat Audit. De jaarrekening 2017 werd op 4 juni 2018 goedgekeurd door de algemene vergadering. Verder worden de uitgaven voor onze projecten regelmatig specifiek gecontroleerd in opdracht van onze donateurs. Daarnaast kunnen onze budgetten slechts worden ingezet na het doorlopen van strikte interne procedures.

Dankzij die externe en interne controlemechanismen, kunnen we garanderen dat de middelen die we van onze donateurs krijgen optimaal worden beheerd. 

 

Activiteitenrapport 2017 - Handicap International by Handicap International Belgium on Scribd

;

 

Bekijk hier de lijst van institutionele donateurs.

Recht op informatie

Handicap International is een actief lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en onderschrijft de deontologische code van de VEF. Daarin is het recht op informatie opgenomen. Iedereen heeft het recht om ons, naast het jaarrapport, de volgende aanvullende informatie te vragen:

  • een kostenanalyse van de winst- en verliesrekening
  • uitleg over wat de organisatie verstaat onder de verschillende kostenposten, in het bijzonder voor fondsenwerving
  • het verslag van de bedrijfsrevisor
  • de loonspanning (verhouding tussen het laagste en het hoogste brutosalaris) 
  • de afschrijvingstabel

Via het nummer +32 (0)2/280.16.01 of het e-mailadres donateurs.belgium@hi.org kan je vragen om bepaalde informatie te laten opsturen. Bovengenoemde documenten kan je ook raadplegen op onze hoofdzetel (Gewijde-Boomstraat 44 Bus 1, 1050 Brussel).