Goto main content

Hoe stel ik eigenhandig een testament op?

1. In het geval van een algemeen legaat

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, eventueel rijksregisternummer) legateer aan Handicap International al mijn roerende of onroerende goederen die mijn erfenis zal omvatten op de dag van mijn overlijden zonder uitzondering noch voorbehoud.

Dit is mijn testament dat alle vorige testamenten en uiterste wilsbeschikkingen herroept.
Opgemaakt te… op… Handtekening

2. In het geval van een legaat onder algemene titel

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, eventueel rijksregisternummer) legateer aan Handicap International…

* alle of een deel van mijn onroerende goederen of
* alle of een deel van mijn roerende goederen
* x % van mijn totale vermogen

Dit is mijn testament dat alle vorige testamenten en uiterste wilsbeschikkingen herroept.
Opgemaakt te… op… Handtekening

3. In het geval van een legaat onder bijzondere titel

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, eventueel (rijksregisternummer) vermaak per bijzonder legaat aan Handicap International een som van xxx euro of mijn effecten die zich in de bank bevinden (naam en gegevens) of mijn appartement
gevestigd te… (adres), of…

Dit is mijn testament dat alle vorige testamenten en uiterste wilsbeschikkingen herroept.
Opgemaakt te… op… Handtekening