Goto main content

Financiële transparantie

Overzicht van onze financiële partners

Handicap International rekent op een solide financiële basis om de continuïteit van de projecten en de werking van de organisatie te verzekeren.

De financiële middelen zijn afkomstig van verschillende bronnen: privégiften en fondsen van (internationale en nationale) overheden, publieke instellingen en private stichtingen. Handicap International ziet erop toe dat een maximum aan inkomsten rechtstreeks vloeit naar de projecten op het terrein. Handicap International schenkt veel aandacht aan het goede beheer van de fondsen die haar ter beschikking worden gesteld.

Alle rekeningen van de organisatie worden gecontroleerd door Pragmat Audit. De jaarrekening 2019 werd op 15 juni 2020 goedgekeurd door de algemene vergadering. Verder worden de uitgaven voor onze projecten regelmatig specifiek gecontroleerd in opdracht van onze donateurs. Daarnaast kunnen onze budgetten slechts worden ingezet na het doorlopen van strikte interne procedures.

Dankzij die externe en interne controlemechanismen, kunnen we garanderen dat de middelen die we van onze donateurs krijgen optimaal worden beheerd. 

Bekijk hier de lijst van institutionele donateurs.

Recht op informatie

Handicap International is een actief lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en onderschrijft de deontologische code van de VEF. Daarin is het recht op informatie opgenomen. Iedereen heeft het recht om ons, naast het jaarrapport, de volgende aanvullende informatie te vragen:

  • een kostenanalyse van de winst- en verliesrekening
  • uitleg over wat de organisatie verstaat onder de verschillende kostenposten, in het bijzonder voor fondsenwerving
  • het verslag van de bedrijfsrevisor
  • de loonspanning (verhouding tussen het laagste en het hoogste brutosalaris) 
  • de afschrijvingstabel

Via het nummer +32 (0)2/280.16.01 of het e-mailadres [email protected] kan je vragen om bepaalde informatie te laten opsturen. Bovengenoemde documenten kan je ook raadplegen op onze hoofdzetel (Gewijde-Boomstraat 44 Bus 1, 1050 Brussel).

International Aid Transparency Initiative (IATI)

De ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met grote moeilijkheden om toegang te krijgen tot actuele informatie over ontwikkelingshulp en humanitaire hulp; cruciale informatie voor het plannen en efficiënt behandelen van de middelen die ter beschikking gesteld werden. Bovendien hebben de burgers in ontwikkelingslanden en donorlanden niet voldoende informatie om hun regering tot de verantwoording te roepen over hoe die deze middelen inzet.

Het International Aid Transparency Initiative (IATI) wil deze problemen aanpakken door de toegang tot en het gebruik en het begrijpen van deze informatie over de uitgaven te vergemakkelijken, zowel voor ontwikkelingshulp als voor noodhulp.

IATI verenigt donorlanden, België is lid sinds 2012, en ontwikkelingslanden, organisaties uit het maatschappelijke middenveld en andere experts. Zij engageren zich om samen te werken voor een betere transparantie bij hulpverlening en om hun efficiëntie te vergroten in de strijd tegen armoede.

Via deze links vindt u de informatie betreffende de verschafte middelen aan Handicap International door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Deze financiering valt onder de vijfjarige kaderovereenkomst 2017-2021: « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen », verspreid over 10 landen (DRC, Rwanda, Burundi, Haïti, Benin, Bolivia, Colombia, Cuba, Cambodja en Laos).