Goto main content

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

International Aid Transparency Initiative (IATI)

De ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met grote moeilijkheden om toegang te krijgen tot actuele informatie over ontwikkelingshulp en humanitaire hulp; cruciale informatie voor het plannen en efficiënt beheren van de middelen die ter beschikking gesteld werden. Bovendien hebben de burgers in ontwikkelingslanden en donorlanden niet voldoende informatie om hun regering tot de verantwoording te roepen over hoe die deze middelen inzet.

Het International Aid Transparency Initiative (IATI) wil deze problemen aanpakken door de toegang tot, het gebruik van en het inzicht in deze informatie over de uitgaven te vergemakkelijken, zowel voor ontwikkelingshulp als voor noodhulp.

IATI verenigt donorlanden - België is lid sinds 2012 - en ontwikkelingslanden, organisaties uit het maatschappelijke middenveld en andere experts. Zij engageren zich om samen te werken voor een betere transparantie bij hulpverlening en om hun efficiëntie te vergroten in de strijd tegen armoede.

Via de links hieronder vind je de informatie betreffende de verschafte middelen aan Handicap International door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Deze financiering valt onder de vijfjarige kaderovereenkomst 2017-2021: « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen »,gespreid over 10 landen (DRC, Rwanda, Burundi, Haïti, Benin, Bolivia, Colombia, Cuba, Cambodja en Laos).

Evaluaties

De gevoerde evaluaties zijn onafhankelijke evaluaties die Handicap International toestaan om de interventies op te volgen, er conclusies uit te trekken en de rekeningen voor te leggen aan institutionele schenkers/donateurs.

De evaluatierapporten en de gepubliceerde antwoorden van de verantwoordelijken hebben dus betrekking op de interventies die Handicap International uitvoerde voor het vijfjarige programma 2017-2021 « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen », gesubsidieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Benin

Het doel van de externe eindevaluatie van de activiteiten van de twee in Benin uitgevoerde projecten (SO) is na te gaan of deze al dan niet zijn verwezenlijkt. In die zin is deze eindevaluatie in de eerste plaats bedoeld om lessen te trekken en verslag uit te brengen over de behaalde resultaten. Samengevat was het doel:

  • Beoordeel de kwaliteit van de samenwerking met de projectactoren aan de hand van het criterium "Samenwerking".
  • De kwaliteit van het projectbeheer beoordelen aan de hand van het criterium "Efficiëntie".
  • Beoordeel de kwaliteit van de projectvoordelen aan de hand van de criteria "Relevantie", "Veranderingen" en "Duurzaamheid".

Klik hier om de taakomschrijving van deze evaluatie te lezen.

 

Voor het project Verkeersveiligheid (SO1)

Een antwoord van het HI-bestuur om de aanbevelingen op te volgen.

Klik hier om de belangrijkste bevindingen van deze evaluatie voor het project te lezen.

Voor het Job Entry project (SO2):

Een antwoord van het HI-bestuur om gevolg te geven aan de aanbevelingen.

Klik hier om de belangrijkste bevindingen van deze evaluatie voor het project te lezen.

 

Bolivia

Externe eindevaluaties

  • Specifieke doelstelling 1: Revalidatie

Het project "Steun aan 15 revalidatiecentra in Bolivia" maakt deel uit van het door de DGD gefinancierde HI-landenprogramma van Bolivia. De doelstelling is dat "mensen met een handicap, hun gezinnen en mensen die het risico lopen een handicap te ontwikkelen, in het hele land kunnen profiteren van toegankelijke en kwalitatief goede revalidatiediensten (RS)". Om dit te bereiken streeft het project naar het vinden van alomvattende en op de gemeenschap gebaseerde revalidatiediensten in het hele land en het verbeteren van hun toegankelijkheid en kwaliteit door middel van de ontwikkelde instrumenten. Dankzij een onderling verbonden monitoring- en ondersteuninssysteem dat innovatief en repliceerbaar is, wordt het beheer van revalidatiediensten versterkt (RH). Revalidatie-instrumenten worden op mondiaal niveau gegenereerd.

In het kader van de geplande activiteiten voor de uitvoering en voltooiing van het door DGD gefinancierde project "Steun aan 15 rehabilitatiecentra in Bolivia", is een externe evaluatie van de uitvoering ervan gepland.

Deze externe eindevaluatie heeft tot doel de naleving van de doelstellingen en resultaten van het rehabilitatieproject tussen 2017 en 2021 te beoordelen en aanbevelingen te doen voor de uitvoering van de interventie in de toekomst, op basis van evaluatiecriteria die door Humanity & Inclusion en de donor zijn vastgesteld.

Een antwoord van het HI-bestuur om gevolg te geven aan de aanbevelingen.

Klik hier om de taakomschrijving van deze evaluatie te lezen.

Om de samenvatting te lezen: klik hier.

Klik hier om het eindverslag van deze evaluatie te lezen.

  • Specifieke doelstelling 2: Sociaal-economische integratie

Het project "Sociaal-economische integratie van mensen met een handicap in Bolivia" maakt deel uit van het door DGD gefinancierde Boliviaanse HI-landenprogramma. Het heeft tot doel "vrouwen en mannen met een handicap en hun vaders, moeders of verzorgers toegang te geven tot inclusieve beroepsopleiding en diensten voor economische integratie, zodat zij hun beroepsprojecten kunnen verwezenlijken". Om dit te bereiken trachten zij de ondersteunings- en opleidingsdiensten voor personen met een handicap te versterken. Verder is hun doel de bevolking van La Paz en El Alto bewust te maken van en te informeren over inclusie en de genderbenadering. Ze willen ook personen met een handicap en hun verzorgers kansen te bieden door arbeidsbemiddelingsdiensten. een gunstig kader te scheppen voor inclusie in de ondernemingen die aan het project deelnemen. Tot slot trachten ze de capaciteiten en de weerbaarheid van de productieve ondernemingen van personen met een handicap en hun gezinnen te versterken.

In het kader van de activiteiten die gepland zijn voor de uitvoering en voltooiing van het project "Sociaal-economische integratie van mensen met een handicap in Bolivia", is een externe evaluatie gepland.
Met deze externe eindevaluatie wordt beoogd na te gaan in hoeverre de doelstellingen en resultaten van het project voor de sociaal-economische integratie van mensen met een handicap zijn bereikt, zoals in de opzet van het project is bepaald. Door middel van de geselecteerde evaluatiecriteria, die betrekking hebben op hun relevantie en belang, de efficiëntie van hun uitvoering, de doeltreffendheid van hun resultaten, de duurzaamheid van de effecten en de mate van deelneming en betrokkenheid van de verschillende actoren.

Een antwoord van het HI-bestuur om gevolg te geven aan de aanbevelingen.

Klik hier om de taakomschrijving van deze evaluatie te lezen.

Om de samenvatting te lezen: klik hier.

Klik hier om het eindverslag van deze evaluatie te lezen.

 

Cambodja

Het betreft een slotevaluatie naar aanleiding van het einde van het project « het hoofd bieden aan de uitdagingen rond functionele revalidatie onder een openbaar bestuur » dat 3 jaar (2014-2017) duurde, in Kampong Cham in Cambodja. Deze evaluatie beperkt zich tot twee objectieven:

  • Een heldere evaluatie opstellen over de resultaten van het project om voldoende informatie te leveren over de relevantie, efficiëntie, kwaliteit, impact en duurzaamheid;
  • Aanbevelingen maken.

Het referentiekader bevindt zich in de bijlagen van de slotevaluatie. Het antwoord van het bestuur van HI op deze evaluatie vind je hier. Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

 

Colombia

Het is een tweeledige evaluatie over het programma betreffende de economische inschakeling van kwetsbare mensen, in het bijzonder de mensen met een handicap in Colombia tussen 2014 en 2017. Het doel van deze evaluatie was om de verwezenlijkingen, de successen en de moeilijkheden van dit programma te identificeren, en op basis hiervan aanbevelingen te maken. Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur. Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

 

Cuba

Externe eindevaluatie

  • Specifieke doelstelling 1: Revalidatie op gemeenschapsbasis (CBR)

Het doel van de externe evaluatie was het beoordelen van de verwezenlijking van de doelstellingen en resultaten van het project, zoals omschreven ten tijde van de opzet van het project. Dit werd gedaan aan de hand van de criteria doeltreffendheid, capaciteit, samenwerking en duurzaamheid, evenals van de verwezenlijking van de indicatoren met betrekking tot de resultaten en de specifieke projectdoelstelling.

Het eindevaluatieverslag beschrijft de methodologie, resultaten, conclusies en aanbevelingen van het eindevaluatieproces van het project: "Modelling CBR in Cuba: implementation of an inclusive and multidisciplinary CBR model developed by community actors at the national level", dat werd uitgevoerd in 7 gemeenten in Cuba (Mantua, La Palma, Consolación del Sur, Pinar del Rio, Viñales, San Juan y Martínez en Minas de Matahambre), gedurende de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.

Een antwoord van het HI-bestuur om gevolg te geven aan de aanbevelingen.

Klik hier om de taakomschrijving van deze evaluatie te lezen.

Klik hier om het eindverslag van deze evaluatie te lezen.

  • Specifieke doelstelling 2: Economische integratie en empowerment van mensen met een handicap en hun gezinnen, met de nadruk op vrouwen.

Het uiteindelijke externe evaluatieproces bestond uit drie momenten: 1- bestudering van de documenten en inkadering van het proces; 2- gegevensverzameling, bewijsmateriaal, bezoeken ter plaatse, analyse en evaluatie; 3- communicatie, feedback en presentatie van de evaluatieresultaten. De evaluatie viel onder de verantwoordelijkheid van de slotperiode van het project "Inclusive Santiago". Deze was richtte haar aandacht en analyse op de beoordeling van de verwezenlijking van de doelstelling en de verwachte resultaten van de interventie. Verder verdiepte de kwaliteitscriteria van het project in termen van: relevantie, verandering, deelname en doeltreffendheid.

Een antwoord van het HI-bestuur om gevolg te geven van de aanbevelingen.

Klik hier om de taakomschrijving van deze evaluatie te lezen.

Klik hier om het eindverslag van deze evaluatie te lezen.

 

D.R. Congo

Dit is de externe tussentijdse evaluatie van het programma in de DRC, waarin de vier projecten vastgestelde methodologische kaders en de doeltreffendheid van het programma werden beoordeeld, mogelijke heroriëntaties werden voorgesteld om de doeltreffendheid van de projecten en hun impact en duurzaamheid te verbeteren, en de communautaire aanpak van HI, de doeltreffendheid en de relevantie ervan werden beoordeeld en geanalyseerd in het licht van de duurzaamheid van het programma. De tussentijdse evaluatiemissie had tot doel voor elk van de vier projecten de sterke en zwakke punten vast te stellen en aanbevelingen te doen. Er is specifiek gekeken naar het vraagstuk van het partnerschap. Er werden vraagtekens geplaatst bij de partnerschaps- en gemeenschapsbenadering. Gehandicapten, geslacht en leeftijdsgevoeligheid behoorden tot de onderwerpen die de evaluatoren tijdens hun missie onder de loep namen.

Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur.

Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

Externe eindevaluatie

De algemene doelstelling van de externe eindevaluatie  van het DRC-programma was het beoordelen van de bereikte resultaten en de interventiestrategie van het DGD-project aan het einde van de interventie.

Het maakte immers deel uit van de financieringsovereenkomst en van een kwaliteits- en verantwoordingsaanpak ten aanzien van de doelgemeenschappen, de donors en de plaatselijke en bestuurlijke autoriteiten. De algemene doelstelling was de uitvoeringsstrategie en de resultaten van het programma te evalueren, betrouwbare en relevante informatie te verzamelen en te analyseren, daaruit lering te trekken en aanbevelingen te doen voor de uitvoering van soortgelijke steunmaatregelen. Daartoe werd de evaluatie uitgevoerd met gebruikmaking van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen. De evaluatie is uitgevoerd door triangulatie van de informatie en gegevens uit het documentenonderzoek en de gegevens die ter plaatse zijn verzameld tijdens individuele interviews, gesprekken in kleine groepen of focusgroepen met diverse actoren en begunstigden van het programma.

Een antwoord van het HI-bestuur om gevolg te geven aan de aanbevelingen.

Klik hier om de taakomschrijving van deze evaluatie te lezen.

Om de samenvatting te lezen: klik hier.

Klik hier om het eindverslag van deze evaluatie te lezen.

 

Haïti

Externe Tussentijdse Evaluatie

Externe tussentijdse evaluatie niet voltooid - Leerdocument. (in het Frans).

Externe Eindevaluatie

Het HI-programma dat het voorwerp uitmaakt van deze evaluatie, getiteld "DGD PROGRAMMA QUINQUENNAL 2017-2021 HAITI", heeft tot doel: (i) de capaciteiten van de verschillende actoren voor de uitvoering van verkeersveiligheidsacties te versterken; ii) de toegang van de bevolking tot kwalitatief hoogstaande revalidatiediensten die aan hun behoeften beantwoorden, te verbeteren, en iii) de professionele en sociale integratie van personen met een handicap in Haïti te verbeteren. Dit programma omvatte een onderdeel als reactie op COVID-19, "top-up FAIRE FACE à la COVID-19" genaamd, dat de negatieve gevolgen van de pandemie voor de levenskwaliteit van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder mensen met een handicap, moet beperken.

Deze externe eindevaluatie moet HI en zijn partners in staat stellen de kwaliteit van de uitvoering van dit programma te beoordelen en goede praktijken en lessen uit het verleden te verzamelen. In verband met de aard van het programma en de evaluatiecriteria is voornamelijk gekozen voor een kwalitatieve en participatieve methodologische aanpak.

Een antwoord van het HI-bestuur om de aanbevelingen op te volgen.

Klik hier om de taakomschrijving van deze evaluatie te lezen.

Om de samenvatting te lezen: Klik hier.

Voor de PowerPoint-presentatie van de resultaten van deze evaluatie, klik hier.

Klik hier om het eindverslag van deze evaluatie te lezen.

 

Laos

Hier vind je de evaluatie van het 'Early Childhood and Rehabilitation'-programma in Laos dat werd opgestart  in 2014. Het doel van deze evaluatie was om de verwezenlijkingen, de successen en de moeilijkheden van dit programma te identificeren, en op basis hiervan aanbevelingen te maken. Deze aanbevelingen werden opgenomen in het rapport van het HI-bestuur

Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

 

Rwanda

Externe Tussentijdse Evaluatie

Dit is de externe tussentijdse evaluatie van het programma in Rwanda, waarbij de doeltreffendheid, efficiëntie, impact en duurzaamheid van de acties van elke specifieke doelstelling werden onderzocht. Het heeft ook een analyse gemaakt van de uitvoering van acties met betrekking tot de transversale thema's (geslacht, milieu, innovatie/digitalisering, toegankelijkheid voor iedereen) en de criteria voor deelname, samenwerking en verantwoordingsplicht die uit de HI-kwaliteitsreferentie zijn gehaald. De genoemde evaluatie heeft ook betrekking op de acties van synergieën en complementariteit met Belgische actoren en andere belanghebbenden met betrekking tot de thema's en sectoren waarin het HI participeert. Het ging er ook om oriëntaties en prioriteiten voor te stellen met betrekking tot de assen en doelstellingen van de interventie voor de fase 2022-2026.

Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur.

Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.
(Alle documenten staan in het Frans)

Een samenvatting en de belangrijkste conclusies van deze evaluatie vind je hier  (in het Engels)

 

Externe Eindevaluatie

De algemene doelstelling van de externe eindevaluatie van het programma in Rwanda was het beoordelen van de uitvoering van de toezeggingen van het programma aan de DGD en de acties in verband met de 5 criteria van het kwaliteitskader voor HI (1. efficiëntie, 2. verantwoordingsplicht, 3. participatie, 4. synergieën en 5. samenwerking) teneinde verbeteringen vast te stellen die vanaf 2022 in de volgende kaderovereenkomst met de DGD en in andere HI-interventies moeten worden doorgevoerd. Wat de methodologie betreft, werd bij de eindevaluatie niet alleen de voorkeur gegeven aan een gemengde aanpak (kwantitatief en kwalitatief), maar ook aan een interdisciplinaire methodologie (analyse van documenten, veldinterviews en observatie). In totaal waren 550 van de 561 deelnemers, of 98%, betrokken.  Er is gebruik gemaakt van triangulatie- en SWOT-technieken (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) en van een vergelijkende methode. Wegens de beschermingsmaatregelen die de regering van Rwanda met betrekking tot COVID-19 heeft genomen, werden de gegevens in sommige gevallen virtueel en per e-mail verzameld..

Een antwoord van het HI-bestuur om de aanbevelingen op te volgen.

Klik hier om de taakomschrijving van deze evaluatie te lezen.
Om de samenvatting te lezen: klik hier voor de Franse versie en klik hier voor de Engelse versie.

Klik hier om de belangrijkste bevindingen van deze evaluatie te lezen en klik hier voor de bijlagen.