Goto main content

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp

International Aid Transparency Initiative (IATI)

De ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met grote moeilijkheden om toegang te krijgen tot actuele informatie over ontwikkelingshulp en humanitaire hulp; cruciale informatie voor het plannen en efficiënt beheren van de middelen die ter beschikking gesteld werden. Bovendien hebben de burgers in ontwikkelingslanden en donorlanden niet voldoende informatie om hun regering tot de verantwoording te roepen over hoe die deze middelen inzet.

Het International Aid Transparency Initiative (IATI) wil deze problemen aanpakken door de toegang tot, het gebruik van en het inzicht in deze informatie over de uitgaven te vergemakkelijken, zowel voor ontwikkelingshulp als voor noodhulp.

IATI verenigt donorlanden - België is lid sinds 2012 - en ontwikkelingslanden, organisaties uit het maatschappelijke middenveld en andere experts. Zij engageren zich om samen te werken voor een betere transparantie bij hulpverlening en om hun efficiëntie te vergroten in de strijd tegen armoede.

Via de links hieronder vind je de informatie betreffende de verschafte middelen aan Handicap International door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Deze financiering valt onder de vijfjarige kaderovereenkomst 2017-2021: « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen »,gespreid over 10 landen (DRC, Rwanda, Burundi, Haïti, Benin, Bolivia, Colombia, Cuba, Cambodja en Laos).

Evaluaties

De gevoerde evaluaties zijn onafhankelijke evaluaties die Handicap International toestaan om de interventies op te volgen, er conclusies uit te trekken en de rekeningen voor te leggen aan institutionele schenkers/donateurs.

De evaluatierapporten en de gepubliceerde antwoorden van de verantwoordelijken hebben dus betrekking op de interventies die Handicap International uitvoerde voor het vijfjarige programma 2017-2021 « Op eigen benen staan: Voor een maatschappij die vermijdbare handicaps voorkomt, voor een maatschappij waar alle personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen », gesubsidieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

 

Cambodja

Het betreft een slotevaluatie naar aanleiding van het einde van het project « het hoofd bieden aan de uitdagingen rond functionele revalidatie onder een openbaar bestuur » dat 3 jaar (2014-2017) duurde, in Kampong Cham in Cambodja. Deze evaluatie beperkt zich tot twee objectieven:

  • Een heldere evaluatie opstellen over de resultaten van het project om voldoende informatie te leveren over de relevantie, efficiëntie, kwaliteit, impact en duurzaamheid;
  • Aanbevelingen maken.

Het referentiekader bevindt zich in de bijlagen van de slotevaluatie. Het antwoord van het bestuur van HI op deze evaluatie vind je hier. Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

Colombia

Het is een tweeledige evaluatie over het programma betreffende de economische inschakeling van kwetsbare mensen, in het bijzonder de mensen met een handicap in Colombia tussen 2014 en 2017. Het doel van deze evaluatie was om de verwezenlijkingen, de successen en de moeilijkheden van dit programma te identificeren, en op basis hiervan aanbevelingen te maken. Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur. Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

Laos

Hier vind je de evaluatie van het 'Early Childhood and Rehabilitation'-programma in Laos dat werd opgestart  in 2014. Het doel van deze evaluatie was om de verwezenlijkingen, de successen en de moeilijkheden van dit programma te identificeren, en op basis hiervan aanbevelingen te maken. Deze aanbevelingen werden opgenomen in het rapport van het HI-bestuur. Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

D.R. Congo

Dit is de externe tussentijdse evaluatie van het programma in de DRC, waarin de vier projecten vastgestelde methodologische kaders en de doeltreffendheid van het programma werden beoordeeld, mogelijke heroriëntaties werden voorgesteld om de doeltreffendheid van de projecten en hun impact en duurzaamheid te verbeteren, en de communautaire aanpak van HI, de doeltreffendheid en de relevantie ervan werden beoordeeld en geanalyseerd in het licht van de duurzaamheid van het programma. De tussentijdse evaluatiemissie had tot doel voor elk van de vier projecten de sterke en zwakke punten vast te stellen en aanbevelingen te doen. Er is specifiek gekeken naar het vraagstuk van het partnerschap. Er werden vraagtekens geplaatst bij de partnerschaps- en gemeenschapsbenadering. Gehandicapten, geslacht en leeftijdsgevoeligheid behoorden tot de onderwerpen die de evaluatoren tijdens hun missie onder de loep namen.

Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur.

Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.

(Alle documenten staan in het Frans)

Rwanda

Dit is de externe tussentijdse evaluatie van het programma in Rwanda, waarbij de doeltreffendheid, efficiëntie, impact en duurzaamheid van de acties van elke specifieke doelstelling werden onderzocht. Het heeft ook een analyse gemaakt van de uitvoering van acties met betrekking tot de transversale thema's (geslacht, milieu, innovatie/digitalisering, toegankelijkheid voor iedereen) en de criteria voor deelname, samenwerking en verantwoordingsplicht die uit de HI-kwaliteitsreferentie zijn gehaald. De genoemde evaluatie heeft ook betrekking op de acties van synergieën en complementariteit met Belgische actoren en andere belanghebbenden met betrekking tot de thema's en sectoren waarin het HI participeert. Het ging er ook om oriëntaties en prioriteiten voor te stellen met betrekking tot de assen en doelstellingen van de interventie voor de fase 2022-2026.

Hiermee werd rekening gehouden in het antwoord van het HI-bestuur.

Het referentiekader voor de evaluatie vind je hier.
(Alle documenten staan in het Frans)

Een samenvatting en de belangrijkste conclusies van deze evaluatie vind je hier  (in het Engels)